1. Journal Articles 4

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2016

Jang, KI[Jang, Kyung-In]; Jung, HN[Jung, Han Na]; Lee, JW[Lee, Jung Woo]; Xu, S[Xu, Sheng]; Liu, YH[Liu, Yu Hao]; Ma, YJ[Ma, Yinji]; Jeong, JW[Jeong, Jae-Woong]; Song, YM[Song, Young Min]; Kim, J[Kim, Jeonghyun]; Kim, BH[Kim, Bong Hoon]; Banks, A[Banks, Anthony]; Kwak, JW[Kwak, Jean Won]; Yang, YY[Yang, Yiyuan]; Shi, DW[Shi, Dawei]; Wei, ZJ[Wei, Zijun]; Feng, X[Feng, Xue]; Paik, U[Paik, Ungyu]; Huang, YG[Huang, Yonggang]; Ghaffari, R[Ghaffari, Roozbeh]; Rogers, JA[Rogers, John A.]

Advanced Functional Materials, 26(40), 7281-7290

49
2017

Kim, J[Kim, Jeonghyun]; Gutruf, P[Gutruf, Philipp]; Chiarelli, AM[Chiarelli, Antonio M.]; Heo, SY[Heo, Seung Yun]; Cho, K[Cho, Kyoungyeon]; Xie, ZQ[Xie, Zhaoqian]; Banks, A[Banks, Anthony]; Han, S[Han, Seungyoung]; Jang, KI[Jang, Kyung-In]; Lee, JW[Lee, Jung Woo]; Lee, KT[Lee, Kyu-Tae]; Feng, X[Feng, Xue]; Huang, YG[Huang, Yonggang]; Fabiani, M[Fabiani, Monica]; Gratton, G[Gratton, Gabriele]; Paik, U[Paik, Ungyu]; Rogers, JA[Rogers, John A.]

Advanced Functional Materials, 27(1)

63
2017

Kim, B.H.[Kim, Bong Hoon]; Kim, J.-H.[Kim, Jae Hwan]; Persano, L.[Persano, Luana]; Hwang, S.-W.[Hwang, Suk Won.]; Lee, S.[Lee, Seung Min]; Lee, J.[Lee, Jung Yup]; Yu, Y.[Yu, Yong Joon]; Kang, Y.[Kang, Yong Seon]; Won, S.M.[Won, Sang Min]; Koo, J.[Koo, Ja Hyun]; Cho, Y.K.[Cho, Youn Kyoung]; Hur, G.[Hur, Gyum]; Banks, A.[Banks, Anthony]; Song, J.-K.[Song, Jun Kyul]; Won, P.[Won, Phil Lip]; Song, Y.M.[Song, Young Min]; Jang, K.-I.[Jang, Kyung In]; Kang, D.[Kang, Dae Shik]; Lee, C.H.[Lee, Chi Hwan]; Pisignano, D.[Pisignano, Dario]; Rogers, J.A.[Rogers, John A.]

Advanced Functional Materials

68
2017

Lee, Y.K.[Lee, Yoon Kyeung]; Jang, K.-I.[Jang, Kyung In]; Ma, Y.[Ma, Yin Ji]; Koh, A.[Koh, Ah Yeon]; Chen, H.[Chen, Hang]; Jung, H.N.[Jung, Han Na]; Kim, Y.[Kim, Ye Rim]; Kwak, J.W.[Kwak, Jean Won]; Wang, L.[Wang, Liang]; Xue, Y.[Xue, Yeguang]; Yang, Y.[Yang, Yiyuan]; Tian, W.[Tian, Wenlong]; Jiang, Y.[Jiang, Yu]; Zhang, Y.[Zhang, Yihui]; Feng, X.[Feng, Xue]; Huang, Y.[Huang, Yonggang]; Rogers, J.A.[Rogers, John A.]

Advanced Functional Materials, 27(9)

65
1

BROWSE