1. Journal Articles 26

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Weerakkody, S.[Weerakkody, Sean]; Liu, X.[Liu, Xiaofei]; Son, S.H.[Son, Sang Hyuk]; Sinopoli, B.[Sinopoli, Bruno]

IEEE Transactions on Control of Network Systems, 4(1), 60-70

21
2017

Park, H.[Park, Homin]; Ahn, D.[Ahn, DaeHan]; Park, T.[Park, Taejoon]; Shin, K.G.[Shin, Kang G.]

IEEE Transactions on Mobile Computing

18
2017

Won, M[Won, Myounggyu]; Park, T[Park, Taejoon]; Son, SH[Son, Sang H.]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 18(5), 1313-1324

19
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Feng, L[Feng, Liang]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 71, 313-332

33
2016

Zhang, DS[Zhang, Desheng]; He, T[He, Tian]; Zhang, F[Zhang, Fan]; Lu, MM[Lu, Mingming]; Liu, YH[Liu, Yunhuai]; Lee, HJ[Lee, Haengju]; Son, SH[Son, Sang H.]

ACM Transactions on Sensor Networks, 12(3)

34
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(7), 1956-1967

34
2016

Yoon, JW[Yoon, Jong-Wan]; Park, T[Park, Taejoon]

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 65(7), 1518-1529

24
2016

Yoon, JW[Yoon, J. -W.]; Park, H[Park, H.]; Kim, NS[Kim, N. S.]; Park, T[Park, T.]

Electronics Letters, 52(12), 1080-1081

25
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Stojmenovic, I[Stojmenovic, Ivan]

IEEE: ACM Transactions on Networking, 24(3), 1759-1773

28
2014

Won, M[Won, Myounggyu]; Park, T[Park, Taejoon]; Son, SH[Son, Sang H.]

IEEE Communications Letters, 18(5), 809-812

22
2017

Ahn, D.[Ahn, Dae Han]; Park, H.[Park, Ho Min]; Hwang, S.[Hwang, Seok Hyun]; Park, T.[Park, Tae Joon]

Sensors, 17(2)

37
2015

Park, H[Park, Homin]; Park, J[Park, Jongjun]; Kim, H[Kim, Hyunhak]; Jun, J[Jun, Jongarm]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]; Park, T[Park, Taejoon]; Ko, J[Ko, JeongGil]

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 45(8), 1151-1164

22
2014

Park, H[Park, Homin]; Basaran, C[Basaran, Can]; Park, T[Park, Taejoon]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Sensors, 14(9), 16235-16257

19
2014

Ahn, D[Ahn, DaeHan]; Kim, NS[Kim, Nam Sung]; Moon, S[Moon, SangJun]; Park, T[Park, Taejoon]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Sensors, 14(8), 15244-15261

25
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Wang, JH[Wang, Junhua]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Wu, WW[Wu, Weiwei]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(6), 1509-1520

24
2013

Park, H.[Park, Homin]; Park, T.[Park, Taejoon]; Son, S.H.[Son, Sang Hyuk]

International Journal of Smart Home, 7(2), 85-96

36
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Chen, J[Chen, Jun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(6), 2419-2431

34
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]

ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 13

29
2013

Ra, H.-K.[Ra, Ho Kyeong]; Kim, H.[Kim, Hyung Seok]; Yoon, H.J.[Yoon, Hee Jung]; Son, S.H.[Son, Sang Hyuk]; Park, T.[Park, Tae Joon]; Moon, S.[Moon, Sang Jun]

Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology, 13(17), 3398-3409

32
2016

Son, J[Son, J.]; Park, M[Park, M.]; Won, K[Won, K.]; Kim, Y[Kim, Y.]; Son, S[Son, S.]; McGordon, A[McGordon, A.]; Jennings, P[Jennings, P.]; Birrell, S[Birrell, S.]

International Journal of Automotive Technology, 17(1), 175-181

26
1 2

BROWSE