1. Journal Articles 16

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Ahn, D.[Ahn, Dae Han]; Park, H.[Park, Ho Min]; Hwang, S.[Hwang, Seok Hyun]; Park, T.[Park, Tae Joon]

Sensors, 17(2)

75
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Feng, L[Feng, Liang]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 71, 313-332

90
2016

Zhang, DS[Zhang, Desheng]; He, T[He, Tian]; Zhang, F[Zhang, Fan]; Lu, MM[Lu, Mingming]; Liu, YH[Liu, Yunhuai]; Lee, HJ[Lee, Haengju]; Son, SH[Son, Sang H.]

ACM Transactions on Sensor Networks, 12(3)

74
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(7), 1956-1967

87
2016

Yoon, JW[Yoon, Jong-Wan]; Park, T[Park, Taejoon]

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 65(7), 1518-1529

77
2016

Yoon, JW[Yoon, J. -W.]; Park, H[Park, H.]; Kim, NS[Kim, N. S.]; Park, T[Park, T.]

Electronics Letters, 52(12), 1080-1081

67
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Stojmenovic, I[Stojmenovic, Ivan]

IEEE: ACM Transactions on Networking, 24(3), 1759-1773

72
2014

Won, M[Won, Myounggyu]; Park, T[Park, Taejoon]; Son, SH[Son, Sang H.]

IEEE Communications Letters, 18(5), 809-812

63
2016

Son, J[Son, J.]; Park, M[Park, M.]; Won, K[Won, K.]; Kim, Y[Kim, Y.]; Son, S[Son, S.]; McGordon, A[McGordon, A.]; Jennings, P[Jennings, P.]; Birrell, S[Birrell, S.]

International Journal of Automotive Technology, 17(1), 175-181

93
2015

Yoon, HJ[Yoon, Hee Jung]; Ra, HK[Ra, Ho-Kyeong]; Park, T[Park, Taejoon]; Chung, S[Chung, Sam]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 7(6), 861-877

61
2015

Otten, P[Otten, Paul]; Kim, J[Kim, Jonghyun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Sensors, 15(8), 20097-20114

755
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]

ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 13

95
2013

Basaran, C[Basaran, Can]; Kang, KD[Kang, Kyoung-Don]

Journal of Parallel and Distributed Computing, 73(4), 522-533

47
2013

Liu, K[Liu, Kai]; Chan, E[Chan, Edward]; Lee, V[Lee, Victor]; Kapitanova, K[Kapitanova, Krasimira]; Son, SH[Son, Sang H.]

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 26, 184-202

64
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Wang, JH[Wang, Junhua]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Wu, WW[Wu, Weiwei]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(6), 1509-1520

72
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Chen, J[Chen, Jun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(6), 2419-2431

84
1

BROWSE