Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 181 to 200 of 5023

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2013

진상현; 베르닥; 문전일; 장광희; 안재현; 안진웅; 이승현

42
2011

주영환; 이종훈; 김상동

대한임베디드공학회논문지, 6(5), 319-325

155
2015

주영환; 이종훈

26
2015

주경일; 문대원; 김현민

33
2017

조희섭; 박영진

IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, 6(4), 246-252

151
2012

조희섭; 박영진

정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 18(11), 775-779

57
2015

조희섭; 박영진; 류홍근

133
2015

조희섭; 류홍근; 박영진

18
2015

조희섭; 류홍근; 박영진

22
2013

조희섭; 박영진; 손종욱; 조국래; 김영덕

29
2014

조희섭; 박영진; 하재욱; 류홍근

32
2014

조희섭; 하재욱; 류홍근; 박영진

31
2013

조희섭; 손종욱; 박영진; 조국래; 김영덕

22
2017

조효정; 황대규; 김대환; 강진규

공업화학 전망, 20(2), 25-35

90
2013

조효정; 강진규; 남정은; 김효정; 김대환; 성시준

30
2013

조효정; 남정은; 강진규; 김대환

17
2012

조효정; 강진규; 남정은; 김대환

28
2015

조효정; 강진규; 남정은; 김대환

15
2013

조효정; 강진규; 남정은; 김대환

16
2011

조효정; 김대환; 성시준; 강진규; 김효정; 심교승

49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11252

BROWSE