Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 20 of 9796

Issue Date Title Author(s) Journal View

김재현 백성호 박영태 정영민

981
2021-05

Muniyappan, Srinivasan Lin, Yuxi Lee, Young-Ho Kim, Jin Hae

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-05

452
2018-08

Lee, Jung Hun Choi, Hyun Ho Park, Yeong Don Anthony, John E. Lim, Jung Ah Cho, Jangwhan Chung, Dae Sung Hwang, Jin Hyun Jang, Ho Won Cho, Kil Won et al

John Wiley & Sons Ltd., 2018-08

942
2022-08

Jeong Yu Sun Huh, Sunghyun Kim Ji Cheol Park Ji Ye Lee, ChaeEun Kim, Min-Sik Koo, JaeHyung Bae Yoe-Sik

Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2022-08

193

김경진

457
2019-06-27

제윤규 이나혜 구재형

2019-06-27

613

이나혜 제윤규 구재형

27
2022-05

Zhang, Haibo Yi, Jun Koo Huang, Hai Park, Sijun Kwon, Wookbong Kim, Eungyung Jang, Soyoung Kim, Si Yong Choi, Seong-Kyoon Yoon, Duhak et al

Elsevier BV, 2022-05

505
2008

Kwak, Gi Seop Wang, Sheng Choi, Myung Sik Kim, Hye Ryun Choi, Kyu Han Han, Yoon Soo Hur, Young Jun Kim, Sung Hoon

Elsevier BV, 2008

1196
2012-06

이현구 김동주

(사)디지털산업정보학회, 2012-06

1025
2008-02-19

최병대 김대환

2008-02-19

328
2008-02-19

김대환 최병대

2008-02-19

241
347
691
268

이현욱 오세훈

707

송민호 서순애 이명재 김태광

424
2014-03-16

문상준 손병락 이동하 공동욱

2014-03-16

259

문상준 이동하 손병락 공동욱

421
2022-12

김대륜

영국연구, no.48, pp.77 - 108, 2022-12

119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

BROWSE