Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 20 of 8862

Issue Date Title Author(s) Journal View

김재현 백성호 박영태 정영민

916
2021-05

Muniyappan, Srinivasan Lin, Yuxi Lee, Young-Ho Kim, Jin Hae

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-05

374
2018-08

Lee, Jung Hun Choi, Hyun Ho Park, Yeong Don Anthony, John E. Lim, Jung Ah Cho, Jangwhan Chung, Dae Sung Hwang, Jin Hyun Jang, Ho Won Cho, Kil Won et al

John Wiley & Sons Ltd., 2018-08

872
2022-08

Jeong Yu Sun Huh, Sunghyun Kim Ji Cheol Park Ji Ye Lee, ChaeEun Kim, Min-Sik Koo, JaeHyung Bae Yoe-Sik

Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2022-08

116
2015-10-08

김경진

2015-10-08

384
2019-06-27

제윤규 이나혜 구재형

2019-06-27

536
2022-05

Zhang, Haibo Yi, Jun Koo Huang, Hai Park, Sijun Kwon, Wookbong Kim, Eungyung Jang, Soyoung Kim, Si Yong Choi, Seong-Kyoon Yoon, Duhak et al

Elsevier BV, 2022-05

422
2008

Kwak, Gi Seop Wang, Sheng Choi, Myung Sik Kim, Hye Ryun Choi, Kyu Han Han, Yoon Soo Hur, Young Jun Kim, Sung Hoon

Elsevier BV, 2008

1129
2012-06

이현구 김동주

(사)디지털산업정보학회, 2012-06

966
2008-02-19

최병대 김대환

2008-02-19

282
2008-02-19

김대환 최병대

2008-02-19

192
628
284
200
2018-03-09

이현욱 오세훈

2018-03-09

613

송민호 서순애 이명재 김태광

349
2014-03-16

문상준 손병락 이동하 공동욱

2014-03-16

200
2011-11-17

문상준 이동하 손병락 공동욱

2011-11-17

345
2022-12

김대륜

영국연구, no.48, pp.77 - 108, 2022-12

36
2016-04-05

신정희 양재훈 장재은

2016-04-05

649
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

BROWSE