Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 5024 to 5043 of 5709

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2016

Choi, HC[Choi, Hyeok-Cheol]; You, CY[You, Chun-Yeol]; Kim, KY[Kim, Ki-Yeon]

Journal of Applied Physics, 120(17)

443
2017

Kim, Ji Hwan; Kim, Jae Won; Yi, Chang Hwan; Yu, Hyeon Hye; Lee, Ji Won; Kim, Chil-Min

Physical Review E, 96(4)

400
2018

진영석; 전형철; 신영남; 현유진

대한임베디드공학회논문지, 13(4), 169-178

259
2016

Yeo, Chaebeom; Park, Hyun-cheol; Lee, Kijoon; Song, Cheol

Biomedical Optics Express, 7(1), 93-98

407
2018

Lee, Ji Eun; Sultana, Nishat; Yi, Faliu; Moon, Inkyu

Current Optics and Photonics, 2(4), 368-377

179
2010

박광민; 금대현; 손병점; 이성훈

제어.로봇.시스템학회 논문지, 16(6), 539-545

281
-

조성래; 진성호; 김병준

49
2009

박광민; 이성훈; 금대현

대한임베디드공학회논문지, 4(4), 164-173

287
2010

금대현; 이성훈; 박광민; 손병점

정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 16(11), 1061-1065

200
2014

이성훈; 김영재; 금대현; 진성호

대한임베디드공학회논문지, 9(2), 87-99

188
-44
2010

이정선; 박인수; 조성래; 정우영; 이우진

정보처리학회논문지. 컴퓨터 및 통신시스템, 17(4), 203-212

289
-

진성호; 김병준; 조성래

51
-

진성호; 김병준; 조성래

45
2009

조정훈; 금대현; 이성훈; 박광민

대한임베디드공학회논문지, 4(4), 156-163

143
-

최은주; 금대현; 이성훈

50
-

이성훈; 최은주; 금대현

48
-

이성훈; 이상윤; 금대현; 손장경

59
-

박광민; 임창규; 원웅재; 금대현

44
-

정우영; 조희섭; 임창규; 조국래

45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11286

BROWSE