1. Journal Articles 2

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2015

Ha, S[Ha, Shinwon]; Ryu, HY[Ryu, Hye Young]; Chung, KM[Chung, Kyung Min]; Baek, SH[Baek, Seung-Hoon]; Kim, EK[Kim, Eun-Kyoung]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Molecular Brain, 8

85
2016

Yeo, BK[Yeo, Bo Kyoung]; Hong, CJ[Hong, Caroline Jeeyeon]; Chung, KM[Chung, Kyung Min]; Woo, H[Woo, Hanwoong]; Kim, K[Kim, Kyungchan]; Jung, S[Jung, Seonghee]; Kim, EK[Kim, Eun-Kyoung]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Molecular Brain, 9

99
1

BROWSE