Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 5 of 5

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2018

Cong, Xiaojing; Golebiowski, Jerome; Fiorucci, Sebastien

Journal of Chemical Theory and Computation, 14(8), 4467-4473

390
2019

Cong, Xiaojing; Cheron, Jean-Baptiste; Golebiowski, Jerome; Antonczak, Serge; Fiorucci, Sebastien

Journal of Chemical Information and Modeling, 59(6), 2871-2878

355
2019

Cheron, Jean-Baptiste; Soohoo, Amanda; Wang, Yi; Golebiowski, Jerome; Antonczak, Serge; Jiang, Peihua; Fiorucci, Sebastien

Chemical Senses, 44(5), 303-310

388
2019

Wang, Yi; Zajac, Amanda L.; Lei, Weiwei; Christensen, Carol M.; Margolskee, Robert F.; Bouysset, Cedric; Golebiowski, Jerome; Zhao, Huabin; Fiorucci, Sebastien; Jiang, Peihua

Chemical Senses, 44(5), 339-347

397
2019

Cong, Xiaojing; Zheng, Qian; Ren, Wenwen; Cheron, Jean-Baptiste; Fiorucci, Sebastien; Wen, Tieqiao; Zhang, Chunbo; Yu, Hongmeng; Golebiowski, Jerome; Yu, Yiqun

Journal of Biological Chemistry, 294(17), 6762-6771

388
1

BROWSE