Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 2 of 2

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2016

손창식; 최락현; 강원석; 이종하

한국산업정보학회논문지, 21(6), 13-21

661
2020

손창식; 강원석; 이종하; 문경자

정보처리학회논문지. 소프트웨어 및 데이터 공학, 9(4), 137-144

278
1

BROWSE