Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 20 of 9648

Issue Date Title Author(s) Journal View

김재현 백성호 박영태 정영민

971
2021-05

Muniyappan, Srinivasan Lin, Yuxi Lee, Young-Ho Kim, Jin Hae

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-05

447
2018-08

Lee, Jung Hun Choi, Hyun Ho Park, Yeong Don Anthony, John E. Lim, Jung Ah Cho, Jangwhan Chung, Dae Sung Hwang, Jin Hyun Jang, Ho Won Cho, Kil Won et al

John Wiley & Sons Ltd., 2018-08

931
2022-08

Jeong Yu Sun Huh, Sunghyun Kim Ji Cheol Park Ji Ye Lee, ChaeEun Kim, Min-Sik Koo, JaeHyung Bae Yoe-Sik

Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2022-08

183

김경진

450
2019-06-27

제윤규 이나혜 구재형

2019-06-27

607

이나혜 제윤규 구재형

17
2022-05

Zhang, Haibo Yi, Jun Koo Huang, Hai Park, Sijun Kwon, Wookbong Kim, Eungyung Jang, Soyoung Kim, Si Yong Choi, Seong-Kyoon Yoon, Duhak et al

Elsevier BV, 2022-05

497
2008

Kwak, Gi Seop Wang, Sheng Choi, Myung Sik Kim, Hye Ryun Choi, Kyu Han Han, Yoon Soo Hur, Young Jun Kim, Sung Hoon

Elsevier BV, 2008

1191
2012-06

이현구 김동주

(사)디지털산업정보학회, 2012-06

1016
2008-02-19

최병대 김대환

2008-02-19

321
2008-02-19

김대환 최병대

2008-02-19

234
339
684
258

이현욱 오세훈

690

송민호 서순애 이명재 김태광

418
2014-03-16

문상준 손병락 이동하 공동욱

2014-03-16

253
2011-11-17

문상준 이동하 손병락 공동욱

2011-11-17

410
2022-12

김대륜

영국연구, no.48, pp.77 - 108, 2022-12

108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

BROWSE