Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 30 of 36

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2015

박영진; 조희섭; 류홍근

242
2017

조희섭; 박영진

IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, 6(4), 246-252

246
-

조희섭; 조국래; 정우영; 박미룡

24
-

조희섭; 박미룡; 정우영; 조국래

23
-

조희섭; 정우영; 박미룡; 조국래

26
-

정우영; 조희섭; 임창규; 조국래

19
2012

박영진; 조희섭

정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 18(11), 775-779

103
2014

조희섭; 류홍근; 박영진; 하재욱

94
2012

강원석; 조국래; 박세권; 조희섭; 손종욱

131
2010

조국래; 손종욱; 조희섭

대한임베디드공학회논문지, 5(3), 118-127

212
2014

류홍근; 박영진; 조희섭

87
2015

박영진; 류홍근; 조희섭

85
2013

손종욱; 조희섭; 김영덕; 박영진; 조국래

50
2015

박영진; 조희섭; 류홍근

65
2013

조희섭; 조국래; 박세권; 손종욱

60
2013

조희섭; 김영덕

81
2014

하재욱; 박영진; 류홍근; 조희섭

120
2013

조국래; 허성욱; 조희섭; 손종욱

48
2013

박영진; 조희섭; 손종욱

한국통신학회논문지C, 38(5), 464-470

297
2013

손종욱; 박세권; 조희섭; 조국래

73
2015

조희섭; 류홍근; 박영진

41
2014

하재욱; 박영진; 조희섭; 류홍근

53
2014

박영진; 류홍근; 조희섭

83
2010

박세권; 조희섭

129
2013

조희섭; 박영진; 손종욱; 조국래; 김영덕

81
2013

박영진; 조희섭

47
2015

박영진; 조희섭; 류홍근

41
2015

류홍근; 박영진; 조희섭

115
2016

박영진; 조희섭

47
2016

박영진; 조희섭; 류홍근

39
1 2

BROWSE