1. Journal Articles 25

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2016

Lee, Jung Woo; Xu, Renxiao; Lee, Seungmin; Jang, Kyung-In; Yang, Yichen; Banks, Anthony; Yu, Ki Jun; Kim, Jeonghyun; Xu, Sheng; Ma, Siyi; Jang, Sung Woo; Won, Phillip; Li, Yuhang; Kim, Bong Hoon; Choe, Jo Young; Huh, Soojeong; Kwon, Yong Ho; Huang, Yonggang; Paik, Ungyu; Rogers, John A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(22), 6131-6136

32
2021

Heo, Seungkyoung; Ha, Jeongdae; Son, Sook Jin; Choi, In Sun; Lee, Hyeokjun; Oh, Saehyun; Jekal, Janghwan; Kang, Min Hyung; Lee, Gil Ju; Jung, Han Hee; Yea, Junwoo; Lee, Taeyoon; Lee, Youngjeon; Choi, Ji-Woong; Xu, Sheng; Choi, Joon Ho; Jeong, Jae-Woong; Song, Young Min; Rah, Jong-Cheol; Keum, Hohyun; Jang, Kyung-In

Science Advances, 7(28)

165
2021

Wang, Chonghe; Qi, Baiyan; Lin, Muyang; Zhang, Zhuorui; Makihata, Mitsutoshi; Liu, Boyu; Zhou, Sai; Huang, Yi-hsi; Hu, Hongjie; Gu, Yue; Chen, Yimu; Lei, Yusheng; Lee, Taeyoon; Chien, Shu; Jang, Kyung-In; Kistler, Erik B.; Xu, Sheng

Nature Biomedical Engineering, 5(7), 749-758

182
2021

Lee, Jaehong; Ihle, Stephan J.; Pellegrino, Guglielmo Salvatore; Kim, Hwajoong; Yea, Junwoo; Jeon, Chang-Yeop; Son, Hee-Chang; Jin, Chaewon; Eberli, Daniel; Schmid, Florian; Zambrano, Byron Llerena; Renz, Aline F.; Forro, Csaba; Choi, Hongsoo; Jang, Kyung-In; Kung, Roland; Voros, Janos

Nature Electronics, 4(4), 291-301

198
2021

Kang, Min Hyung; Lee, Gil Ju; Lee, Joong Hoon; Kim, Min Seok; Yan, Zheng; Jeong, Jae-Woong; Jang, Kyung-In; Song, Young Min

Advanced Science, 8(10), 2004885

216
2020

Lee, Juhyun; Parker, Kyle E.; Kawakami, Chinatsu; Kim, Jenny R.; Qazi, Raza; Yea, Junwoo; Zhang, Shun; Kim, Choong Yeon; Bilbily, John; Xiao, Jianliang; Jang, Kyung-In; McCall, Jordan G.; Jeong, Jae-Woong

Advanced Functional Materials, 30(46), 2004285

246
2020

Kwon, Chaebeen; Seong, Duhwan; Ha, Jeongdae; Chun, Dongwon; Bae, Jee-Hwan; Yoon, Kukro; Lee, Minkyu; Woo, Janghoon; Won, Chihyeong; Lee, Seungmin; Mei, Yongfeng; Jang, Kyung-In; Son, Donghee; Lee, Taeyoon

Advanced Functional Materials, 30(49), 2005447

314
2021

Kim, Samhwan; Kang, Seongtak; Kim, Jinmo; Lee, Doyoung; Kim, Sanghee; Lee, Junghyup; Jang, Kyung-In; Oh, Yong-Seok; Rah, Jong-Cheol; Huh, Man Seung; Paek, Sun Ha; Choi, Ji-Woong

IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications, 7(4), 209-223

407
2020

Woo, Janghoon; Lee, Hyeokjun; Yi, Changyoon; Lee, Jaehong; Won, Chihyeong; Oh, Saehyuck; Jekal, Janghwan; Kwon, Chaebeen; Lee, Sanggeun; Song, Jaekang; Choi, Byungwoo; Jang, Kyung-In; Lee, Taeyoon

Advanced Functional Materials, 30(29), 1910026

507
2019

Qazi, Raza; Gomez, Adrian M.; Castro, Daniel C.; Zou, Zhanan; Sim, Joo Yong; Xiong, Yanyu; Abdo, Jonas; Kim, Choong Yeon; Anderson, Avery; Lohner, Frederik; Byun, Sang-Hyuk; Lee, Byung Chul; Jang, Kyung-In; Xiao, Jianliang; Bruchas, Michael R.; Jeong, Jae-Woong

Nature Biomedical Engineering, 3(8), 655-669

608
2019

Chung, Ha Uk; Kim, Bong Hoon; Lee, Jong Yoon; Lee, Jungyup; Xie, Zhaoqian; Ibler, Erin M.; Lee, KunHyuck; Banks, Anthony; Jeong, Ji Yoon; Kim, Jongwon; Ogle, Christopher; Grande, Dominic; Yu, Yongjoon; Jang, Hokyung; Assem, Pourya; Ryu, Dennis; Kwak, Jean Won; Namkoong, Myeong; Park, Jun Bin; Lee, Yechan; Kim, Do Hoon; Ryu, Arin; Jeong, Jaeseok; You, Kevin; Ji, Bowen; Liu, Zhuangjian; Huo, Qingze; Feng, Xue; Deng, Yujun; Xu, Yeshou; Jang, Kyung-In; Kim, Jeonghyun; Zhang, Yihui; Ghaffari, Roozbeh; Rand, Casey M.; Schau, Molly; Hamvas, Aaron; Weese-Mayer, Debra E.; Huang, Yonggang; Lee, Seung Min; Lee, Chi Hwan; Shanbhag, Naresh R.; Paller, Amy S.; Xu, Shuai; Rogers, John A.

Science, 363(6430), 947-+

667
2018

Kim, Bong Hoon; Liu, Fei; Yu, Yongjoon; Jang, Hokyung; Xie, Zhaoqian; Li, Kan; Lee, Jungyup; Jeong, Ji Yoon; Ryu, Arin; Lee, Yechan; Kim, Do Hoon; Wang, Xueju; Lee, Kun Hyuck; Lee, Jong Yoon; Won, Sang Min; Oh, Nuri; Kim, Jeonghyun; Kim, Ju Young; Jeong, Seong-Jun; Jang, Kyung-In; Lee, Seungmin; Huang, Yonggang; Zhang, Yihui; Rogers, John A.

Advanced Functional Materials, 28(48), 1-10

729
2018

Chen, Hang; Zhu, Feng; Jang, Kyung-In; Feng, Xue; Rogers, John A.; Zhang, Yihui; Huang, Yonggang; Ma, Yinji

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 120, 199-207

724
2018

Jung, Han Hee; Song, Juwon; Nie, Shuang; Jung, Han Na; Kim, Min Seok; Jeong, Jae-Woong; Song, Young Min; Song, Jizhou; Jang, Kyung-In

Advanced Materials Technologies, 3(11)

750
2018

Kim, Bong Hoon; Lee, Jungyup; Won, Sang Min; Xie, Zhaoqian; Chang, Jan-Kai; Yu, Yongjoon; Cho, Youn Kyoung; Jang, Hokyung; Jeong, Ji Yoon; Lee, Yechan; Ryu,Arin; Kim, Do Hoon; Lee, Kun Hyuck; Lee, Jong Yoon; Liu, Fei; Wang, Xueju; Huo, Qingze; Min, Seunghwan; Wu, Di; Ji, Bowen; Banks, Anthony; Kim, Jeonghyun; Oh, Nuri; Jin, Hyeong Min; Han, Seungyong; Kang, Daeshik; Lee, Chi Hwan; Song, Young Min; Zhang, Yihui; Huang, Yonggang; Jang, Kyung-In; Rogers, John A.

ACS Nano, 12(5), 4164-4171

643
2017

정한희; 송주원; 장경인

재료마당, 30(4), 38-49

1068
2018

Noh, Kyung Nim; Park, Sung Il; Qazi, Raza; Zou, Zhanan; Mickle, Aaron D.; Grajales-Reyes, Jose G.; Jang, Kyung In; Gereau, Robert W.; Xiao, Jianliang; Rogers, John A.; Jeong, Jae-Woong

Small, 14(4)

929
2016

Jang, Kyung-In; Jung, Han Na; Lee, Jung Woo; Xu, Sheng; Liu, Yu Hao; Ma, Yinji; Jeong, Jae-Woong; Song, Young Min; Kim, Jeonghyun; Kim, Bong Hoon; Banks, Anthony; Kwak, Jean Won; Yang, Yiyuan; Shi, Dawei; Wei, Zijun; Feng, Xue; Paik, Ungyu; Huang, Yonggang; Ghaffari, Roozbeh; Rogers, John A.

Advanced Functional Materials, 26(40), 7281-7290

986
2017

Kim, Bong Hoon; Kim, Jae-Hwan; Persano, Luana; Hwang, Suk Won; Lee, Seungmin; Lee, Jungyup; Yu, Yongjoon; Kang, Yongseon; Won, Sang M.; Koo, Jahyun; Cho, Youn Kyoung; Hur, Gyum; Banks, Anthony; Song, Jun-Kyul; Won, Phillip; Song, Young Min; Jang, Kyung In; Kang, Dae Shik; Lee, Chi Hwan; Pisignano, Dario; Rogers, John A.

Advanced Functional Materials, 27(12)

908
2017

Lee, Yoon Kyeung; Jang, Kyung In; Ma, Yin Ji; Koh, Ah Yeon; Chen, Hang; Jung, Han Na; Kim, Ye Rim; Kwak, Jean Won; Wang, Liang; Xue, Yeguang; Yang, Yiyuan; Tian, Wenlong; Jiang, Yu; Zhang, Yihui; Feng, Xue; Huang, Yonggang; Rogers, John A.

Advanced Functional Materials, 27(9)

919
1 2

BROWSE