Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

박정화; 김도엽; 김경준; 배경택; 이강택

세라미스트, 23(2), 184-199

241
2017

이강택; 박정화; 김경준

546
2018

조동우; 박정화; 이강택; 쿤다 지텐드라 삼다니

198
2016

조동우; 이강택; 박정화; 김도엽; 윤병현

805
1

BROWSE