1. Journal Articles3

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-08

Zhang, Hongshan Shi, Zhubing Banigan, Edward J. Kim, Yoori Yu, Hongtao Bai, Xiao-chen Finkelstein, Ilya J.

Molecular Cell, v.83, no.16, pp.2856 - 2871.e8, 2023-08

8
2023-03

Shin, Hyogyung Kim, Yoori

Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, v.58, no.1, pp.1 - 18, 2023-03

43
2022-12

Heo, Wonje Seo, Jeonghwan Lee, Yoonhee Kim, Yoori

Biochemical and Biophysical Research Communications, v.634, pp.122 - 128, 2022-12

135
1

BROWSE