1. Journal Articles 51

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2018

Zhang, Chunfei; Lee, Byong-June; Li, Haiping; Samdani, Jitendra; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

Communications Chemistry, 1(1)

95
2019

Singh, Kiran Pal; Tetteh, Emmanuel Batsa; Lee, Ha-Young; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

ACS Catalysis, 9(9), 8622-8645

56
2019

Chaudhari, Kiran N.; Yu, Jong-Sung

Journal of Solid State Electrochemistry, 23(5), 1481-1492

113
2019

Yang, Yamin; Choi, Chansoo; Xie, Guorong; Park, Jong-Deok; Ke, Shao; Yu, Jong-Sung; Zhou, Juanjuan; Lim, Bongsu

Bioelectrochemistry, 127, 94-103

130
2019

Tran, Thanh Nhan; Kim, Hwa Jung; Samdani, Jitendra; Hwang, Jun Yeon; Ku, Bon-Cheol; Lee, Jae Kwan; Yu, Jong-Sung

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 73, 316-327

161
2019

Lee, Byong-June; Park, Hyean-Yeol; Yang, Dae-Soo; Kang, Tong-Hyun; Hwang, Seongpil; Yu, Jong-Sung

Journal of the Electrochemical Society, 166(3), A5244-A5251

143
2019

Prakash, Sengodu; Zhang, Chunfei; Park, Jong-Deok; Razmjooei, Fatemeh; Yu, Jong-Sung

Journal of Colloid and Interface Science, 534, 47-54

251
2018

Razmjooei, Fatemeh; Pak, Chan Ho; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1985-1994

299
2018

Tammeveski, Kaido; Yu, Jong-Sung; Chen, Zhongwei

ChemElectroChem, 5(14), 1743-1744

322
2018

Sinhamahapatra, Apurba; Lee, Ha-Young; Shen, Shaohua; Mao, Samuel S.; Yu, Jong-Sung

Applied Catalysis B: Environmental, 237, 613-621

265
2018

Tran, Thanh Nhan; Song, Min Young; Kang, Tong Hyun; Samdani, Jitendra; Park, Hyean Yeol; Kim, Ha Suck; Jhung, S.H.; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1944-1953

358
2018

Jamal, Hasan; Kang, Byung Sun; Lee, Hochun; Yu, Jong-Sung; Lee, Chang-Seop

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 64, 151-166

410
2017

Wang, Jiatang; Yuan, Jinliang; Yu, Jong Sung; Sunden, Bengt

International Journal of Energy Research, 41(14), 2121-2137

340
2018

Ji, Qingmin; Qiao, Xu; Liu, Xinbang; Jia, Hongbing; Yu, Jong Sung; Ariga, Katsuhiko

Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91(3), 391-397

352
2017

Kim, Soon Hyun; Kim, Min Sun; Lee, Ha Young; Yu, Jong Sung

Rsc Advances, 7(80), 50693-50700

419
2017

Samdani, Jitendra; Kang, Tong Hyun; Zhang, Chunfei; Yu, Jong Sung

ACS Omega, 2(11), 7672-7681

383
2017

Saha, Arka; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Tong Hyun; Ghosh, Subhash C.; Yu, Jong Sung; Panda, Asit B.

Nanoscale, 9(43), 17029-17036

424
2018

Li, Haiping; Lee, Ha Young; Park, Gi Sang; Lee, Byong June; Park, Jong Deok; Shin, Cheol Hwan; Hou, Wanguo; Yu, Jong Sung

Carbon, 129, 637-645

527
2016

Park, Hyean-Yeol; Kim, Min-Sik; Bae, Tae-Sung; Yuan, Jinliang; Yu, Jong-Sung

Langmuir, 32(18), 4415-4423

425
2016

Zhang, Chunfei; Yu, Jong-Sung

Chemistry: A European Journal, 22(13), 4422-+

303
1 2 3

BROWSE