1. Journal Articles 56

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Tran, Thanh Nhan; Lee, Ha-Young; Park, Jong-Deok; Kang, Tong-Hyun; Lee, Byong-June; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Energy Materials, 3(7), 6310-6322

80
2020

Singh, Kiran Pal; Shin, Cheol-Hwan; Lee, Ha-Young; Razmjooei, Fatemeh; Sinhamahapatra, Apurba; Kang, Joonhee; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Nano Materials, 3(4), 3634-3645

84
2020

Lee, Byong-June; Kang, Tong-Hyun; Lee, Ha-Young; Samdani, Jitendra; Jung, Yongju; Zhang, Chunfei; Yu, Zhou; Xu, Gui-Liang; Cheng, Lei; Byun, Seoungwoo; Lee, Yong Min; Amine, Khalil; Yu, Jong-Sung

Advanced Energy Materials

162
2020

Kasturi, Satish; Torati, Sri Ramulu; Eom, Yun Ji; Ahmad, Syafiq; Lee, Byong-June; Yu, Jong-Sung; Kim, CheolGi

RSC Advances, 10(23), 13722-13731

189
2020

Wei, Yi; Shin, Cheol-Hwan; Tetteh, Emmanuel Batsa; Lee, Byong-June; Yu, Jong-Sung

ACS Applied Energy Materials, 3(1), 822-830

170
2018

Zhang, Chunfei; Lee, Byong-June; Li, Haiping; Samdani, Jitendra; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

Communications Chemistry, 1(1), 94

350
2019

Singh, Kiran Pal; Tetteh, Emmanuel Batsa; Lee, Ha-Young; Kang, Tong-Hyun; Yu, Jong-Sung

ACS Catalysis, 9(9), 8622-8645

242
2019

Chaudhari, Kiran N.; Yu, Jong-Sung

Journal of Solid State Electrochemistry, 23(5), 1481-1492

321
2019

Yang, Yamin; Choi, Chansoo; Xie, Guorong; Park, Jong-Deok; Ke, Shao; Yu, Jong-Sung; Zhou, Juanjuan; Lim, Bongsu

Bioelectrochemistry, 127, 94-103

316
2019

Tran, Thanh Nhan; Kim, Hwa Jung; Samdani, Jitendra; Hwang, Jun Yeon; Ku, Bon-Cheol; Lee, Jae Kwan; Yu, Jong-Sung

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 73, 316-327

362
2019

Lee, Byong-June; Park, Hyean-Yeol; Yang, Dae-Soo; Kang, Tong-Hyun; Hwang, Seongpil; Yu, Jong-Sung

Journal of the Electrochemical Society, 166(3), A5244-A5251

333
2019

Prakash, Sengodu; Zhang, Chunfei; Park, Jong-Deok; Razmjooei, Fatemeh; Yu, Jong-Sung

Journal of Colloid and Interface Science, 534, 47-54

439
2018

Razmjooei, Fatemeh; Pak, Chan Ho; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1985-1994

503
2018

Tammeveski, Kaido; Yu, Jong-Sung; Chen, Zhongwei

ChemElectroChem, 5(14), 1743-1744

502
2018

Sinhamahapatra, Apurba; Lee, Ha-Young; Shen, Shaohua; Mao, Samuel S.; Yu, Jong-Sung

Applied Catalysis B: Environmental, 237, 613-621

467
2018

Tran, Thanh Nhan; Song, Min Young; Kang, Tong Hyun; Samdani, Jitendra; Park, Hyean Yeol; Kim, Ha Suck; Jhung, S.H.; Yu, Jong-Sung

ChemElectroChem, 5(14), 1944-1953

553
2018

Jamal, Hasan; Kang, Byung Sun; Lee, Hochun; Yu, Jong-Sung; Lee, Chang-Seop

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 64, 151-166

684
2017

Wang, Jiatang; Yuan, Jinliang; Yu, Jong Sung; Sunden, Bengt

International Journal of Energy Research, 41(14), 2121-2137

567
2018

Ji, Qingmin; Qiao, Xu; Liu, Xinbang; Jia, Hongbing; Yu, Jong Sung; Ariga, Katsuhiko

Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91(3), 391-397

599
2017

Kim, Soonhyun; Kim, Minsun; Lee, Ha-Young; Yu, Jong-Sung

Rsc Advances, 7(80), 50693-50700

663
1 2 3

BROWSE