1. Journal Articles 8

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Ren, Xiaodi; Gao, Peiyuan; Zou, Lianfeng; Jiao, Shuhong; Cao, Xia; Zhang, Xianhui; Jia, Hao; Engelhard, Mark H.; Matthews, Bethany E.; Wu, Haiping; Lee, Hongkyung; Niu, Chaojiang; Wang, Chongmin; Arey, Bruce W.; Xiao, Jie; Liu, Jun; Zhang, Ji-Guang; Xu, Wu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 28603-28613

67
2021

Park, Joonam; Bae, Kyung Taek; Kim, Dohwan; Jeong, Woo Young; Nam, Jieun; Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Lee, Kang Taek; Lee, Yong Min

Nano Energy, 79, 105456

86
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Shin, Dong Ok; Song, Juhye; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, 406, 126834

81
2020

Lee, Suk Hyung; Park, Kisung; Koo, Bonhyeop; Park, Changhun; Jang, Minchul; Lee, Hongkyung; Lee, Hochun

Advanced Functional Materials, 30(35), 2003132

72
2020

Lee, Jinhong; Lim, Hyung-Seok; Cao, Xia; Ren, Xiaodi; Kwak, Won-Jin; Rodriguez-Perez, Ismael A.; Zhang, Ji-Guang; Lee, Hongkyung; Kim, Hee-Tak

ACS Applied Materials and Interfaces, 12(33), 37188-37196

55
2020

Cha, Eunho; Lee, Hongkyung; Choi, Wonbong

ChemElectroChem, 7(4), 890-892

265
2019

Yoon, Byeolhee; Park, Jinkyu; Lee, Jinhon; Kim, Seokwoo; Ren, Xiaodi; Lee, Yong Min; Kim, Hee-Tak; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun

ACS Applied Materials and Interfaces, 11(35), 31777-31785

385
2019

Kim, Seokwoo; Choi, Junyoung; Lee, Hongkyung; Jeong, Yong-Cheol; Lee, Yong Min; Ryou, Myung-Hyun

Journal of Power Sources, 413, 344-350

429
1

BROWSE