1. Journal Articles 7

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Jiang, Yao; Park, Jinhee; Tan, Peng; Feng, Liang; Liu, Xiao-Qin; Sun, Lin-Bing; Zhou, Hong-Cai

Journal of the American Chemical Society, 141(20), 8221-8227

33
2019

Park, Jinkyu; Bae, Jae Yeon; Jin, Kangwoo; Park, Jinhee

Journal of Hazardous Materials, 371, 243-252

59
2018

Keum, Yesub; Park, Seonghun; Chen, Ying-Pin; Park, Jinhee

Angewandte Chemie - International Edition, 57(45), 14852-14856

103
2017

Bae, Jae Yeon; Jung, Jin Woo; Park, Hyo Yul; Cho, Chang Hee; Park, Jin Hee

Chemical Communications, 53(89), 12100-12103

423
2016

Park, J[Park, Jinhee]; Jo, KH[Jo, Kyoung Ho]; Park, HY[Park, Hyo Yul]; Hahn, JH[Hahn, Jong Hoon]

Sensors and Actuators, B: Chemical, 232, 428-433

324
2017

Bae, Jaeyeon; Baek, Kangkyun; Yuan, Daqiang; Kim, Wooram; Kim, Kimoon; Zhoue, Hong-Cai; Park, Jinhee

Chemical Communications, 53(66), 9250-9253

337
2017

Park, Jin Hee; Perry, Zachary; Chen, Ying-Pin; Bae, Jae Yeon; Zhou, Hong-Cai

ACS Applied Materials and Interfaces, 9(33), 28064-28068

314
1

BROWSE