1. Journal Articles 11

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Lee, Byeongchan; Moon, Dohyun; Park, Jinhee

Angewandte Chemie - International Edition, 59(33), 13793-13799

116
2020

Park, Seonghun; Lee, Jieun; Kim, Bongkyum; Yuan, Daqiang; Chen, Ying-Pin; Park, Jinhee

Microporous and Mesoporous Materials, 300, 110153

120
2019

Moon, Hyun Min; Chou, Namsun; Seo, Hee Won; Lee, Kyeongyeon; Park, Jinhee; Kim, Sohee

ACS Applied Materials and Interfaces, 11(39), 36186-36195

276
2019

Lee, Byeongchan; Chen, Ying-Pin; Park, Jinkyu; Park, Jinhee

ACS Applied Materials and Interfaces, 11(29), 25817-25823

310
2019

Jiang, Yao; Park, Jinhee; Tan, Peng; Feng, Liang; Liu, Xiao-Qin; Sun, Lin-Bing; Zhou, Hong-Cai

Journal of the American Chemical Society, 141(20), 8221-8227

372
2019

Park, Jinkyu; Bae, Jaeyeon; Jin, Kangwoo; Park, Jinhee

Journal of Hazardous Materials, 371, 243-252

398
2018

Keum, Yesub; Park, Seonghun; Chen, Ying-Pin; Park, Jinhee

Angewandte Chemie - International Edition, 57(45), 14852-14856

467
2017

Bae, Jaeyeon; Jung, Jin-Woo; Park, Hyo Yul; Cho, Chang-Hee; Park, Jinhee

Chemical Communications, 53(89), 12100-12103

859
2017

Bae, Jaeyeon; Baek, Kangkyun; Yuan, Daqiang; Kim, Wooram; Kim, Kimoon; Zhoue, Hong-Cai; Park, Jinhee

Chemical Communications, 53(66), 9250-9253

719
2017

Park, Jinhee; Perry, Zachary; Chen, Ying-Pin; Bae, Jaeyeon; Zhou, Hong-Cai

ACS Applied Materials and Interfaces, 9(33), 28064-28068

686
2016

Park, J[Park, Jinhee]; Jo, KH[Jo, Kyoung Ho]; Park, HY[Park, Hyo Yul]; Hahn, JH[Hahn, Jong Hoon]

Sensors and Actuators, B: Chemical, 232, 428-433

691
1

BROWSE