Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 6 of 6

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2019

김건석; 김린아; 김유양; 유현상; 이상임; 이정아

한국조류학회 추계학술발표대회

125
2021

김성우; 장인철; 이정아

멀티미디어 언어교육, 24(4), 163-188

109
2020

이정아; 장인철

학습자중심교과교육연구, 20(1), 657-686

598
2015

박기성; 김성균; 안흥주; 이창훈; 김대륜; 최승호; 최경호; 이석규; 이정아

583
2014

박기성; 김장현; 남창훈; 최승호; 최성희; 김대륜; 김성균; 이정아; 최경호; 안흥주; 이두석; 이창훈; 노환진; 이석규

740
2020

이정아; 장인철

The SNU Journal of Education Research, 29(3), 85-111

294
1

BROWSE