1. Journal Articles 66

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2021

Ravi, Muchakayala; Kim, Sanghoon; Ran, Fen; Kim, Dong Soo; Lee, Yong Min; Ryou, Myung-Hyun

Journal of Membrane Science, 621, 119018

3
2020

Kim, Jaegyu; Byun, Seoungwoo; Lee, Sangryun; Ryu, Jeongjae; Cho, Seongwoo; Oh, Chungik; Kim, Hongjun; No, Kwangsoo; Ryu, Seunghwa; Lee, Yong Min; Hong, Seungbum

Nano Energy, 75, 104992

1
2020

Park, Joonam; Kim, Kyu Tae; Oh, Daeyang; Jin, Dahee; Kim, Dohwan; Jung, Yoonseok; Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, 10(35), 2001563

1
2020

Kim, Ju Young; Park, Joonam; Lee, Myeong Ju; Kang, Seok Hun; Shin, Dong Ok; Oh, Jimin; Kim, Jumi; Kim, Kwang Man; Lee, Young-Gi; Lee, Yong Min

ACS Energy Letters, 5(9), 2995-3004

1
2020

Choi, Junyoung; Yang, Kwansoo; Bae, Hyeon-Su; Phiri, Isheunesu; Ahn, Hyun Jeong; Won, Jong Chan; Lee, Yong Min; Kim, Yun Ho; Ryou, Myung-Hyun

Nanomaterials, 10(10), 1976

1
2020

Oh, Jimin; Kim, Jumi; Lee, Yong Min; Kim, Ju Young; Shin, Dong Ok; Lee, Myeong Ju; Hong, Seungbum; Lee, Young-Gi; Kim, Kwang Man

Materials Research Bulletin, 132, 111008

1
2020

Byun, Seoungwoo; Roh, Youngjoon; Kim, Kwang Man; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Applied Materials Today, 21, 100809

1
2020

Jin, Dahee; Bae, Hyeon-Su; Hong, Jinseok; Kim, Sojin; Oh, Jeounghun; Kim, Kyuman; Jo, Taejin; Lee, Yong Min; Lee, Young-Gi; Ryou, Myung-Hyun

Electrochimica Acta, 364, 136878

1
2021

Park, Joonam; Bae, Kyung Taek; Kim, Dohwan; Jeong, Woo Young; Nam, Jieun; Lee, Myeong Ju; Shin, Dong Ok; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Lee, Kang Taek; Lee, Yong Min

Nano Energy, 79, 105456

3
2021

Jin, Dahee; Roh, Youngjoon; Jo, Taejin; Shin, Dong Ok; Song, Juhye; Kim, Ju Young; Lee, Young-Gi; Lee, Hongkyung; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, 406, 126834

3
2021

Appiah, Williams Agyei; Dzakpasu, Cyril Bubu; Lee, Hyejin; Lee, Hochun; Lee, Yong Min

Electrochimica Acta, 369, 137699

4
2020

양승원; 박주남; 변승우; 김나연; 유명현; 이용민

전기화학회지, 23(2), 39-46

121
2020

Kim, Dohwan; Munakata, Hirokazu; Park, Joonam; Roh, Youngjoon; Jin, Dahee; Ryou, Myung-Hyun; Kanamura, Kiyoshi; Lee, Yong Min

ACS Applied Energy Materials, 3(4), 3721-3727

78
2020

Appiah, Williams Agyei; Roh, Youngjoon; Dzakpasu, Cyril Bubu; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, 167(8), 080542

138
2020

Park, Sun Ho; Park, Joonam; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, 465, 228238

107
2020

Lee, Byong-June; Kang, Tong-Hyun; Lee, Ha-Young; Samdani, Jitendra; Jung, Yongju; Zhang, Chunfei; Yu, Zhou; Xu, Gui-Liang; Cheng, Lei; Byun, Seoungwoo; Lee, Yong Min; Amine, Khalil; Yu, Jong-Sung

Advanced Energy Materials

164
2020

Byun, Seoungwoo; Yu, Jung-Han; Choi, Jaecheol; Yun, Sukhwan; Roh, Youngjoon; Dzakpasu, Cyril Bubu; Park, Sun Ho; Oh, Jong-Gil; Hong, Bo Ki; Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, 455, 227928

282
2017

Oh, Jeonghun; Jin, Dahee; Kim, Kyuman; Song, Danoh; Lee, Yong Min; Ryou, Myung-Hyun

ACS Omega, 2(11), 8438-8444

172
2020

Jin, Dahee; Park, Joonam; Ryou, Myung-Hyun; Lee, Yong Min

Advanced Materials Interfaces, 7(8), 1902113

207
2020

Byun, Seoungwoo; Jaecheol Choi; Roh, Youngjoon; Danoh Song; Myung-Hyun Ryou; Lee, Yong Min

Electrochimica Acta, 332

211
1 2 3 4

BROWSE