1. Journal Articles113

Issue Date Title Author(s) Journal View
2023-09

Choi, Seungyeop Kim, Nayeon Jin, Dahee Roh, Youngjoon Kang, Dongyoon Lee, Hyungjin Hong, Seung-Tae Lee, Hongkyung Lee, Yong Min

Journal of Power Sources, v.579, 2023-09

47
ACCEPT

Hyun, Gayea Park, Mihui Bae, Gwangmin Chung, Jong-woan Ham, Youngjin Cho, Seonyong Jung, Seungwon Kim, Suhwan Lee, Yong Min Kang, Yong-Mook et al

Advanced Functional Materials, ACCEPT

37
2017-05

Gong, Seokhyeon Jeon, Hyunkyu Lee, Hoogil Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

ACS Applied Materials & Interfaces, v.9, no.21, pp.17814 - 17821, 2017-05

44
2019-11

Choi, J. Jin, Dahee Lee, Yong Min Ryou, M.-H.

ACS Applied Materials & Interfaces, v.11, no.46, pp.43122 - 43129, 2019-11

43
2023-09

Oh, Jimin Shin, Dong Ok Lee, Myeong Ju Lee, Yong Min Lee, Young-Gi Hong, Seungbum Kim, Kwang Man

Journal of Energy Storage, v.68, 2023-09

60
2019-01

Appiah, Williams Agyei Ryou, Myung-Hyun Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, v.166, no.3, pp.A5109 - A5116, 2019-01

47
2023-06

Kim, Dohwan Bak, Cheol Kim, Nayeon Park, Joonam Lee, Myeong Ju Shin, Dong Ok Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Materials Today Sustainability, v.22, 2023-06

72
2023-07

Lee, Jongjun Jin, Dahee Kim, Ju Young Roh, Youngjoon Lee, Hyobin Kang, Seok Hun Choi, Jaecheol Jo, Taejin Lee, Young-Gi Lee, Yong Min

Advanced Energy Materials, v.13, no.25, 2023-07

96
2023-06

Song, Jihun Lim, Seong-Hyeun Kim, Kyung-Geun Umirov, Nurzhan Lee, Hyobin Dzakpasu, Cyril Bubu Lim, Jaejin Nam, Jieun Park, Joonam Lee, Je-Nam et al

Advanced Energy Materials, v.13, no.23, 2023-06

102
2023-12

Lee, Jungeun Lee, Hyeonsoo Bak, Cheol Hong, Youngsun Joung, Daeha Ko, Jeong Beom Lee, Yong Min Kim, Chanhoon

Nano-Micro Letters, v.15, no.1, 2023-12

65
2023-02

Lee, Hyuntae Bak, Cheol Lim, Minhong An, Hyeongguk Byun, Seoungwoo Lee, Yong Min Lee, Hongkyung

ACS Applied Nano Materials, v.6, no.4, pp.3128 - 3137, 2023-02

71
2023-02

Han, Jiwon Park, Changhee Jin, Dahee Kim, Suhwan Dzakpasu, Cyril Bubu Lee, Sunggi Lee, Yong Min

Journal of the Electrochemical Society, v.170, no.2, 2023-02

63
2023-03

Shin, Dong Ok Kim, Hyungjun Choi, Jaecheol Kim, Ju Young Kang, Seok Hun Park, Young -Sam Cho, Maenghyo Lee, Yong Min Cho, Kyeongjae Lee, Young-Gi

ACS Applied Materials & Interfaces, v.15, no.10, pp.13131 - 13143, 2023-03

68
ACCEPT

Byun, Seoungwoo Liu, Zhu Shin, Dong Ok Kim, Kyuman Choi, Jaecheol Roh, Youngjoon Jin, Dahee Jung, Seungwon Kim, Kyung-Geun Lee, Young-Gi et al

Energy & Environmental Materials, ACCEPT

143
2022-05

Song, Jihun Lee, Hyobin Kim, Suhwan Kang, Dongyoon Jung, Seungwon Lee, Hongkyung Kwon, Tae-Soon Lee, Yong Min

Frontiers in Materials, v.9, 2022-05

120
2022-11

김우철 노영준 최승엽 Dzakpasu, Cyril Bubu 이용민

전기화학회지, v.25, no.4, pp.134 - 153, 2022-11

222
2023-02

Park, Sun Ho Lee, Hyobin Park, Joonam Roh, Youngjoon Byun, Seoungwoo Lim, Jaejin Jung, Seungwon Kim, Nayeon Lee, Kang Taek Lee, Yong Min

Journal of Energy Storage, v.58, 2023-02

146
2023-01

Kim, Jong Seok Jung, Seungwon Kwak, Hiram Han, Yoonjae Kim, Suhwan Lim, Jongwoo Lee, Yong Min Jung, Yoon Seok

Energy Storage Materials, v.55, pp.193 - 204, 2023-01

156
2023-01

Kang, Dongyoon Jin, Dahee Moon, Janghyuk Dzakpasu, Cyril Bubu Lee, Hyobin Choi, Seungyeop Jo, Taejin Lee, Hongkyung Ryou, Sun-Yul Lee, Yong Min

Chemical Engineering Journal, v.452, no.2, 2023-01

132
2022-11

Phiri, Isheunesu Kim, Jungmin Afrifah, Vera Afumaa Kim, Jeong-Tae Lee, Yong Min Ryou, Sun-Yul

ACS Applied Materials & Interfaces, v.14, no.44, pp.49689 - 49699, 2022-11

116
1 2 3 4 5 6 > >>

BROWSE