1. Journal Articles 36

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2013

은용순; 박경준; 원명규; 박태준; 손상혁

정보과학회지, 31(12), 8-15

99
2017

Zhang, Desheng; Zhao, Juanjuan; Zhang, Fan; He, Tian; Lee, Haeng Ju; Son, Sang Hyuk

ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, 1(1), 1-26

78
2017

Park, Junkil; Ivanov, Radoslav; Weimer, James; Pajic, Miroslav; Son, Sang Hyuk; Lee, Insup

ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, 1(3), 15

67
2018

Ra, Ho Kyeong; Yoon, Hee Jung; Son, Sang Hyuk; Stankovic, John A.; Ko, JeongGil

Mobile Information Systems

82
2018

Liu, Kai; Zhang, Hao; Ng, Joseph Kee-Yin; Xia, Yusheng; Feng, Liang; Lee, Victor C. S.; Son, Sang Hyuk

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(3), 898-908

143
2018

Dai, Penglin; Liu, Kai; Wu, Xiao; Liao, Yong; Lee, Victor Chung Sing; Son, Sang Hyuk

IEEE Transactions on Vehicular Technology, 67(7), 6585-6598

172
ACCE

Dai, Penglin; Liu, Kai; Feng, Liang; Zhang, Haijun; Lee, Victor Chung Sing; Son, Sang Hyuk; Wu, Xiao

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

153
2017

Kwon, Seong Kyung; Hyun, Eu Gin; Lee, Jin Hee; Lee, Jong Hun; Son, Sang Hyuk

Optical Engineering, 56(11)

173
2016

권성경; 이종훈; 손상혁; 현유진; 이진희

대한임베디드공학회논문지, 11(5), 267-276

201
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Feng, L[Feng, Liang]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 71, 313-332

249
2016

Zhang, DS[Zhang, Desheng]; He, T[He, Tian]; Zhang, F[Zhang, Fan]; Lu, MM[Lu, Mingming]; Liu, YH[Liu, Yunhuai]; Lee, HJ[Lee, Haengju]; Son, SH[Son, Sang H.]

ACM Transactions on Sensor Networks, 12(3)

173
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(7), 1956-1967

274
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Stojmenovic, I[Stojmenovic, Ivan]

IEEE: ACM Transactions on Networking, 24(3), 1759-1773

227
2014

Won, Myoung Gyu; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

IEEE Communications Letters, 18(5), 809-812

174
2013

Park, Homin; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

International Journal of Smart Home, 7(2), 85-96

211
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Chen, J[Chen, Jun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(6), 2419-2431

231
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Wang, JH[Wang, Junhua]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Wu, WW[Wu, Weiwei]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(6), 1509-1520

235
2016

Son, J[Son, J.]; Park, M[Park, M.]; Won, K[Won, K.]; Kim, Y[Kim, Y.]; Son, S[Son, S.]; McGordon, A[McGordon, A.]; Jennings, P[Jennings, P.]; Birrell, S[Birrell, S.]

International Journal of Automotive Technology, 17(1), 175-181

236
2015

Park, Homin; Park, Jongjun; Kim, Hyunhak; Jun, Jongarm; Son, Sang Hyuk; Park, Tae Joon; Ko, JeongGil

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 45(8), 1151-1164

168
2015

Yoon, HJ[Yoon, Hee Jung]; Ra, HK[Ra, Ho-Kyeong]; Park, T[Park, Taejoon]; Chung, S[Chung, Sam]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 7(6), 861-877

208
1 2

BROWSE