1. Journal Articles 14

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2021

서은빈; 이승기; 여호영; 신관준; 최경호; 임용섭

자동차안전학회지, 13(2), 35-41

251
2021

Bae, Hyunjin; Lee, Gu; Yang, Jaeseung; Shin, Gwanjun; Choi, Gyeungho; Lim, Yongseob

Sensors, 21(9), 3124

222
2021

Seo, Eunbin; Lee, Seunggi; Shin, Gwanjun; Yeo, Hoyeong; Lim, Yongseob; Choi, Gyeungho

IEEE Access, 9, 71763-71777

449
2004

최경호; 김진호; 조웅래; 한성빈

대한기계학회논문집 B, 28(9), 1075-1080

357
2004

최경호; 김진호; 정연종; 한성빈

대한기계학회논문집 B, 28(10), 1178-1183

324
2006

Choi, Gyeung Ho; Lee, Jae Cheon; Chung, Yon Jong; Caton, Jerald; Han, Sungbin

에너지공학, 15(3), 139-145

275
2020

Oh, Minho; Cha, Bokyung; Bae, Inhwan; Choi, Gyeungho; Lim, Yongseob

Electronics, 9(1), 158

682
2019

배인환; 김영후; 김태경; 오민호; 주현수; 김슬기; 신관준; 윤선재; 이채진; 임용섭; 최경호

자동차안전학회지, 11(2), 35-43

1131
2013

Cheenkachorn, Kraipat; Poompipatpong, Chedthawut; Ho, Choi Gyeung

Energy, 53, 52-57

822
2012

최경호; 박용헌; 황순욱; Ench, R. Michael; Bates, Alex M.; 이상철; 권오성; 이동하

한국태양에너지학회 논문집, 32(3), 275-281

708
2017

최경호; 이재천; 안상호; 조광상; 오유근

자동차안전학회지, 9(4), 26-31

623
2014

Lee, Sang C.; Kwon, Osung; Thomas, Sobi; Park, Sam; Choi, Gyeung-Ho

Applied Energy, 114, 135-145

893
2013

Bates, Alex; Mukherjee, Santanu; Hwang, Sunwook; Lee, Sang C.; Kwon, Osung; Choi, Gyeung Ho; Park, Sam

International Journal of Hydrogen Energy, 38(15), 6481-6493

857
2013

Bates, Alex; Hwang, Sunwook; Mukherjee, Santanu; Lee, Sang C.; Kwon, Osung; Choi, Gyeung Ho; Park, Sam

International Journal of Hydrogen Energy, 38(20), 8422-8436

844
1

BROWSE