1. Journal Articles 3

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

Hou, Yingkun; Park, Sang Hyun; Wang, Qian; Zhang, Jun; Zong, Xiaopeng; Lin, Weili; Shen, Dinggang

Scientific Reports, 7(1)

28
2018

Wu, Zhengwang; Guo, Yanrong; Park, Sang Hyun; Gao, Yaozong; Dong, Pei; Lee, Seong Whan; Shen, Dinggang

Medical Image Analysis, 43, 198-213

38
2017

Zhang, Jun; Gao, Yaozong; Park, Sang Hyun; Zong, Xiaopeng; Lin, Weili; Shen, Dinggang

IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 64(12), 2803-2812

8
1

BROWSE