Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 5021 to 5040 of 5248

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2013

조효정; 남정은; 강진규; 김대환

19
2013

조효정; 강진규; 남정은; 김효정; 김대환; 성시준

40
2012

조효정; 강진규; 남정은; 김대환

34
2017

조희섭; 박영진

IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, 6(4), 246-252

179
-

조희섭; 정우영; 박미룡; 조국래

2
-

조희섭; 박미룡; 정우영; 조국래

2
-

조희섭; 조국래; 정우영; 박미룡

2
2013

조희섭; 박영진; 손종욱; 조국래; 김영덕

39
2014

조희섭; 하재욱; 류홍근; 박영진

54
2015

조희섭; 박영진; 류홍근

162
2014

조희섭; 박영진; 하재욱; 류홍근

40
2015

조희섭; 류홍근; 박영진

19
2015

조희섭; 류홍근; 박영진

32
2013

조희섭; 손종욱; 박영진; 조국래; 김영덕

28
2015

주경일; 문대원; 김현민

44
2011

주영환; 이종훈; 김상동

대한임베디드공학회논문지, 6(5), 319-325

184
2015

주영환; 이종훈

30
-

진상현; 이승현; 문전일; 안진웅; 안재현; 장광희; 베르닥

3
2013

진상현; 베르닥; 문전일; 장광희; 안재현; 안진웅; 이승현

64
2012

진상현; 문전일; 엄성훈; 신동빈; 김대진; 이승열

35

BROWSE