1. Journal Articles 3

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Ng, Kian Ann; Yuan, Chao; Rusly, Astrid; Anh-Tuan Do; Zhao, Bin; Liu, Shih-Chiang; Peh, Wendy Yen Xian; Thow, Xin Yuan; Voges, Kai; Lee, SangHoon; Gammad, Gil Gerald Lasam; Leong, Khay-Wai; Ho, John S.; Bossi, Silvia; Taverni, Gemma; Cutrone, Annarita; Yen, Shih-Cheng; Xu, Yong Ping

IEEE Journal of Solid-State Circuits, 54(8), 2266-2280

63
2019

Lee, SangHoon; Wang, Hao; Peh, Wendy Yen Xian; He, Tianyiyi; Yen, Shih-Cheng; Thakor, Nitish, V; Lee, Chengkuo

Nano Energy, 60, 449-456

127
2019

Lee, SangHoon; Shi, Qiongfeng; Lee, Chengkuo

APL Materials, 7(3), 031302

179
1

BROWSE