1. Journal Articles 3

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Wang, Hao; Wang, Jiahui; Thow, Xin Yuan; Lee, SangHoon; Peh, Wendy Yen Xian; Ng, Kian Ann; He, Tianyiyi; Thakor, Nitish, V; Lee, Chengkuo

Frontiers in Computational Neuroscience, 14(50), 1-10

137
2019

Lee, SangHoon; Wang, Hao; Peh, Wendy Yen Xian; He, Tianyiyi; Yen, Shih-Cheng; Thakor, Nitish, V; Lee, Chengkuo

Nano Energy, 60, 449-456

327
2019

Lee, SangHoon; Shi, Qiongfeng; Lee, Chengkuo

APL Materials, 7(3), 031302

388
1

BROWSE