3. Patents 6

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

최지웅; 원유창; 유부연; 은용순; 박재근; 박경준

44
-

박형석; 박경준; 이상흥

37
2017453
2016

박경준; 은용순; 한성민; 임성호; 최지웅; 박찬근

869
2015

최지환; 김종엽; 전원홍; 박경준

511
2013

한성민; 전원홍; 박경준; 최지웅

779
1

BROWSE