3. Patents 9

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2017

박경준; 은용순; 손성화

46
2017

박경준; 김도환; 은용순

108
-

이상흥; 유명주; 박경준; 박형석

101
2017

최지웅; 원유창; 유부연; 은용순; 박재근; 박경준

167
-

박형석; 박경준; 이상흥

154
2017588
2016

박경준; 은용순; 한성민; 임성호; 최지웅; 박찬근

1023
2015

최지환; 김종엽; 전원홍; 박경준

594
2013

한성민; 전원홍; 박경준; 최지웅

927
1

BROWSE