1. Journal Articles 38

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
ACCE

Kim, Seolsong; Kim, Nayoun; Park, Seokjae; Jeon, Yoonjeong; Lee, Jaemeun; Yoo, Seung Jun; Lee, Ji-Won; Moon, Cheil; Yu, Seong-Woon; Kim, Eun-Kyoung

Autophagy

51
2019

Jung, Seonghee; Choe, Seongwon; Woo, Hanwoong; Jeong, Hyeonjeong; An, Hyun-Kyu; Moon, Hyewon; Ryu, Hye Young; Yeo, Bo Kyoung; Lee, Ye Won; Choi, Hyosun; Mun, Ji Young; Sun, Woong; Choe, Han Kyoung; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy

64
2012

Baik, Seung-Hoon; Bae, Ok-Nam; Yu, Seong-Woon

Quantitative Bio-Science, 31(2), 133-137

58
2019

Ha, Shinwon; Jeong, Seol-Hwa; Yi, Kyungrim; Chu, Jeong-Min Jamie; Kim, Seolsong; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Experimental Neurobiology, 28(2), 229-246

76
2019

Jeon, Sungwoong; Kim, Sangwon; Ha, Shinwon; Lee, Seungmin; Kim, Eunhee; Kim, So Yeun; Park, Sun Hwa; Jeon, Jung Ho; Kim, Sung Won; Moon, Cheil; Nelson, Bradley J.; Kim, Jin-Young; Yu, Seong-Woon; Choi, Hongsoo

Science Robotics, 4(30), eaav4317

122
2019

Park, Hyunhee; Chung, Kyung Min; An, Hyun-Kyu; Gim, Ji-Eun; Hong, Jihyun; Woo, Hanwoong; Cho, Bongki; Moon, Cheil; Yu, Seong-Woon

Frontiers in Molecular Neuroscience, 12

139
2019

Cho, Hyo Min; Ryu, Jae Ryun; Jo, Youhwa; Seo, Tae Woong; Choi, Ye Na; Chung, Jee Min; Cho, Bongki; Kang, Ho Chul; Yu, Seong-Woon; Yoo, Soon Ji; Kim, Hyun; Sun, Woong

Molecular Cell, 73(2), 364-376.e8

145
2019

Lee, Ji-Won; Nam, Hyeri; Kim, Eunjung Leah; Jeon, Yoon Jeong; Min, Hyunjung; Ha, Shinwon; Lee, Younghwan; Kim, Seon-Young; Lee, Sung Joong; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy, 15(5), 753-770

301
2018

Woo, Han Woong; Hong, Caroline Jeeyeon; Jung, Seong Hee; Choe, Seong Won; Yu, Seong-Woon

Molecular Brain, 11(1)

234
2014

Shim, Hyun Jung; Yu, Seong Woon; Cho, Hyo Jin

Quantitative Bio-Science, 33(1), 41-45

313
2016

Chung, Kyung Min; Jeong, Eun-Ji; Park, Hyunhee; An, Hyun-Kyu; Yu, Seong-Woon

Frontiers in Cellular Neuroscience, 10

413
2016

Ryu, Jae Ryun; Hong, Caroline Jeeyeon; Kim, Joo Yeon; Kim, Eun-Kyoung; Sun, Woong; Yu, Seong-Woon

Molecular Brain, 9

366
2016

Hong, CJ[Hong, Caroline Jeeyeon]; Park, H[Park, Hyunhee]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Brain Research, 1649, 166-172

378
2016

Min, Hyunjung; Jang, Yong Ho; Cho, Ik-Hyun; Yu, Seong-Woon; Lee, Sung Joong

Molecular Brain, 9

275
2015

Chung, KM[Chung, Kyung Min]; Park, H[Park, Hyunhee]; Jung, S[Jung, Seonghee]; Ha, S[Ha, Shinwon]; Yoo, SJ[Yoo, Seung-Jun]; Woo, H[Woo, Hanwoong]; Lee, HJ[Lee, Hyang Ju]; Kim, SW[Kim, Seong Who]; Kim, EK[Kim, Eun-Kyoung]; Moon, C[Moon, Cheil]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Stem Cells, 33(10), 3052-3064

424
2015

Ha, Shinwon; Ryu, Hye Young; Chung, Kyung Min; Baek, Seung-Hoon; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Molecular Brain, 8

413
2017

Kim, Min-Seok; Lee, Geun-Hee; Kim, Yong-Min; Lee, Byoung-Wook; Nam, Hae Yun; Sim, U-Cheol; Choo, Suk-Jung; Yu, Seong-Woon; Kim, Jae-Joong; Kwon, Yunhee Kim; Kim, Seong Who

Stem Cells Translational Medicine, 6(6), 1491-1503

382
2013

Baek, Seung-Hoon; Bae, Ok-Nam; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Molecules and Cells, 36(3), 258-266

420
2013

Chung, KM[Chung, Kyung Min]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

BMB Reports, 46(8), 383-390

395
2017

Ha, Shinwon; Jeong, Seol-Hwa; Yi, Kyungrim; Chung, Kyung Min; Hong, Caroline Jeeyeon; Kim, Seong Who; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Journal of Biological Chemistry, 292(33), 13795-13808

466
1 2

BROWSE