1. Journal Articles 44

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Kim, Eunhee; Jeon, Sungwoong; An, Hyun-Kyu; Kianpour, Mehrnoosh; Yu, Seong-Woon; Kim, Jin-young; Rah, Jong-Cheol; Choi, Hongsoo

Science Advances, 6(39), eabb5696

42
2020

Lee, Younghwan; Lee, Ji-Won; Nam, Hyeri; Yu, Seong-Woon

Molecular Brain, 13(1), 88

70
2020

Jung, Seonghee; Jeong, Hyeonjeong; Yu, Seong-Woon

Experimental and Molecular Medicine, 52(6), 921-930

75
2020

Lee, Younghwan; Park, Youngjin; Nam, Hyeri; Lee, Ji-Won; Yu, Seong-Woon

BMB Reports, 53(1), 20-27

165
ACCE

An, Hyun-Kyu; Chung, Kyung Min; Park, Hyunhee; Hong, Jihyun; Gim, Ji-Eun; Choi, Hyosun; Lee, Ye Won; Choi, Jieun; Mun, Ji Young; Yu, Seong-Woon

Autophagy

170
2020

Hong, Caroline Jeeyeon; Yeon, Jihye; Yeo, Bo Kyoung; Woo, Hanwoong; An, Hyun-Kyu; Heo, Woojung; Kim, Kyuhyung; Yu, Seong-Woon

FASEB Journal, 34(1), 161-179

238
2020

Kim, Seolsong; Kim, Nayoun; Park, Seokjae; Jeon, Yoonjeong; Lee, Jaemeun; Yoo, Seung Jun; Lee, Ji-Won; Moon, Cheil; Yu, Seong-Woon; Kim, Eun-Kyoung

Autophagy, 16(7), 1200-1220

264
2020

Jung, Seonghee; Choe, Seongwon; Woo, Hanwoong; Jeong, Hyeonjeong; An, Hyun-Kyu; Moon, Hyewon; Ryu, Hye Young; Yeo, Bo Kyoung; Lee, Ye Won; Choi, Hyosun; Mun, Ji Young; Sun, Woong; Choe, Han Kyoung; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy, 16(3), 512-530

328
2012

Baik, Seung-Hoon; Bae, Ok-Nam; Yu, Seong-Woon

Quantitative Bio-Science, 31(2), 133-137

239
2019

Ha, Shinwon; Jeong, Seol-Hwa; Yi, Kyungrim; Chu, Jeong-Min Jamie; Kim, Seolsong; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Experimental Neurobiology, 28(2), 229-246

296
2019

Jeon, Sungwoong; Kim, Sangwon; Ha, Shinwon; Lee, Seungmin; Kim, Eunhee; Kim, So Yeun; Park, Sun Hwa; Jeon, Jung Ho; Kim, Sung Won; Moon, Cheil; Nelson, Bradley J.; Kim, Jin-Young; Yu, Seong-Woon; Choi, Hongsoo

Science Robotics, 4(30), eaav4317

401
2019

Park, Hyunhee; Chung, Kyung Min; An, Hyun-Kyu; Gim, Ji-Eun; Hong, Jihyun; Woo, Hanwoong; Cho, Bongki; Moon, Cheil; Yu, Seong-Woon

Frontiers in Molecular Neuroscience, 12

387
2019

Cho, Hyo Min; Ryu, Jae Ryun; Jo, Youhwa; Seo, Tae Woong; Choi, Ye Na; Chung, Jee Min; Cho, Bongki; Kang, Ho Chul; Yu, Seong-Woon; Yoo, Soon Ji; Kim, Hyun; Sun, Woong

Molecular Cell, 73(2), 364-376.e8

352
2019

Lee, Ji-Won; Nam, Hyeri; Kim, Eunjung Leah; Jeon, Yoon Jeong; Min, Hyunjung; Ha, Shinwon; Lee, Younghwan; Kim, Seon-Young; Lee, Sung Joong; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy, 15(5), 753-770

617
2018

Woo, Han Woong; Hong, Caroline Jeeyeon; Jung, Seong Hee; Choe, Seong Won; Yu, Seong-Woon

Molecular Brain, 11(1)

434
2014

Shim, Hyun Jung; Yu, Seong Woon; Cho, Hyo Jin

Quantitative Bio-Science, 33(1), 41-45

538
2016

Hong, CJ[Hong, Caroline Jeeyeon]; Park, H[Park, Hyunhee]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Brain Research, 1649, 166-172

612
2016

Shim, HJ[Shim, Hyun-Jung]; Park, S[Park, Sinwoo]; Lee, JW[Lee, Ji-Won]; Park, HJ[Park, Hye-Jin]; Baek, SH[Baek, Seung-Hoon]; Kim, EK[Kim, Eun-Kyoung]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

American Journal of Chinese Medicine, 44(1), 119-132

651
2016

Lee, JW[Lee, Ji-Won]; Kim, LE[Kim, Leah Eunjung]; Shim, HJ[Shim, Hyun-Jung]; Kim, EK[Kim, Eun-Kyoung]; Hwang, WC[Hwang, Won Chan]; Min, DS[Min, Do Sik]; Yu, SW[Yu, Seong-Woon]

Biochemical and Biophysical Research Communications, 474(3), 587-593

664
2016

Chung, Kyung Min; Jeong, Eun-Ji; Park, Hyunhee; An, Hyun-Kyu; Yu, Seong-Woon

Frontiers in Cellular Neuroscience, 10

657
1 2 3

BROWSE