Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1087 to 1106 of 5371

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2014

조희섭; 류홍근; 박영진; 하재욱

78
2005

김순현; 최원용; 강진규

139
-22
2015

김현덕; 김동주; 손명규; 이상헌

166
2016

김봉석; 이종훈

86
2013

김동영; 박지호; 이충희; 임영철; 김남혁

73
2013

이상헌; 김현덕; 손명규; 김동주

70
2013

이상헌; 손명규; 김현덕; 김동주

88
2011

배준형; 현유진; 이종훈

대한임베디드공학회논문지, 6(1), 16-24

158
2014

Choi, Hyun Seok

228
2014

백성호; 김재현; 피로즈칸

84
2010

Kim, Dong Chan; Lee, Ju Ho; Cho, Hyung Koun; Kim, Jae Hyeon; Lee, Jeong Yong

Crystal Growth and Design, 10(1), 321-326

188
2016

Hwang, Sung-Ho; Kim, Young Kwang; Yoon, Song Hyun; Lim, Sang Kyoo; Park, Hyunwoong

RSC Advances, 6(88), 85521-85528

138
2017

Kim, Young Kwang; Hwang, Sung-Ho; Kim, Soon Hyun; Park, Hyunwoong; Lim, Sang Kyoo

Sensors and Actuators, B: Chemical, 240, 1106-1113

225
2015

강진규; 손대호; 심준형; 양기정; 이상주

95
2017

Aziz, MA[Aziz, Md. Abdul]; Shanmugam, S[Shanmugam, Sangaraju]

Journal of Power Sources, 337, 36-44

410
2014

Prabu, Moni; Ramakrishnan, Prakash; Nara, Hiroki; Momma, Toshiyuki; Osaka, Tetsuya; Shanmugam, Sangaraju

ACS Applied Materials and Interfaces, 6(19), 16545-16555

358
2015

Lee, Kyung Hwa; Sim, Min Kyung; Ryu, Min Gyu; Shin, Jeong Hee; Jang, Jae Eun; Sohn, Jung Inn; Cha, Seung Nam

15th IEEE International Conference on Nanotechnology, IEEE-NANO 2015, 901-904

382
2007

박용완; 강원석; 김재현; 허수정; 이동하

전자공학회논문지 - TC, 44(10), 20-28

276
2016

Kim, Jihan; Park, Gyunghoon; Shim, Hyungbo; Eun, Yongsoon

55th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2016, 5956-5961

251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11269

BROWSE